Aanvragen

Het bestuur heeft naast de door Reintje Visser Bearda aangegeven doelen ook enkele praktische voorwaarden opgesteld voor het aanvragen én uitbetalen van een mogelijke financiële bijdrage. Het stichtingsbestuur hanteert deze ‘voorwaarden’ bij de toezeggingen.

Aanvraagformulier


  Eventuele offertes en onderzoek rapporten

  Download het formulier als PDF

  Voorwaarden

  • Gelieve gebruik te maken van het aanvraagformulier op de site of de heer Simon Spiekhout bellen of mailen voor toezending van een aanvraagformulier.
  • Gelieve de aanvraag te ondersteunen met begrotingen, offertes of andere inkomsten t.b.v. de verantwoording. Graag deze inscannen en bijvoegen.
  • Bij opeenvolgende jaaraanvragen, alleen het laatste jaar toevoegen.
   1/. Balans of een financieel verslag van het verenigingsjaar, goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Bij de eerste aanvraag is een overzicht van de laatste twee aaneengesloten boekjaren nodig. Als er eerder een aanvraag is gedaan is dat niet meer nodig.
   2/. Begroting voor het jaar of de activiteit waar de aanvraag voor geldt.
  • Na toezeggingen van een aanvraag, is het de bedoeling dat de verantwoording van de aanvraag dat jaar wordt overlegd. De betreffende rekeningen (kopieën) moeten voor 15 december van het subsidiejaar worden ingediend, let wel in het jaar waarvoor de aanvraag is gedaan. Dat houdt in dat er een afrekening wordt gestuurd, waaruit blijkt dat het geld is besteed aan of voor het gevraagde en toegezegde doel.
  • Is er minder geld besteed dan toegezegd, gaat het overgebleven geld naar de revenuen van het volgende jaar.
  • Is er meer geld besteed, dan wordt het toegezegde bedrag betaald.
  • Aanvragen moeten voor 1 november van het jaar voorafgaan aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dit in principe via de coördinator van Dorpsbelang.
  • Gedurende het lopende jaar bestaat er altijd een mogelijkheid ‘ad hoc’ een aanvraag te doen voor speciale dorpsgerichte activiteiten.
  • Een meerjarenplanning is voor ons inzicht van belang. Ook kan men de meer jaarlijkse bijdragen gebruiken voor betalingen van aangegane verplichtingen voor het uitvoeren van grotere plannen.
  • De reguliere (statutaire) bijdragen, dat zijn de bedragen voor de verenigingen die in het bijzonder genoemd zijn in de nalatenschap van de familie Visser Bearda, worden in het begin van het jaar betaald.
  • Vraag niet een bijdrage aan als er voldoende baten zijn, maar geef ruimte voor anderen.